fbpx
“POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
REVĪZIJAS KOMISIJAS NOLIKUMS

Revīzijas komisijas nolikums izstrādāts, pamatojoties uz “Politiskās partijas IZAUGSME”  Statūtu 61.4.punktu.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.     “Politiskās partijas Izaugsme” (turpmāk – Partija) Revīzijas komisija ir neatkarīga Partijas  iekšējās uzraudzības un darbības kontroles institūcija.
1.2.     Partijas Revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem, un tos uz diviem gadiem ievēl Partijas Kopsapulce. Kopsapulcei ir tiesības atsaukt Revīzijas komisijas locekli pirms termiņa.
1.3.    Par Revīzijas komisijas locekļiem var būt Partijas biedri, kas neieņem nevienu citu amatu Partijā.
1.4.    Revīzijas komisijas darbu vada Revīzijas komisijas vadītājs.
1.5.    Revīzijas komisijas vadītāju no sava vidus izvirza un apstiprina Partijas Kopsapulcē ievēlētie komisijas locekļi.
1.6.    Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi trīs komisijas locekļi. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti ar komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumos, kad balsis dalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Revīzijas komisijas vadītāja balss.
1.7.    Revīzijas komisija savā darbā ievēro:
1.7.1.    Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus;
1.7.2.    Partijas statūtus;
1.7.3.    Partijas Ētikas kodeksu;
1.7.4.    Partijas Revīzijas komisijas nolikumu.

2.Komisijas tiesības un pienākumi
2.1.    Revīzijas komisijai ir tiesības veikt skaidrās naudas un dokumentu revīziju.
2.2.    Revīzijas komisijai ir tiesības iepazīties ar dokumentiem, kā arī saņemt no Partijas biedriem skaidrojumus un izziņas, kas nepieciešamas revīzijas veikšanai.
2.3.     Revīzijas komisija ir atbildīga par nolikumā noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
2.4.    Revīzijas komisija nav atbildīga par Partijas finansiālo un saimniecisko darbību.

3.Komisijas uzdevumi
3.1.    Revīzijas komisija veic Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības uzraudzību un revīziju.
3.2.    Revīzijas komisija pārbauda Gada pārskatu un grāmatvedības ierakstu pareizību un atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.   
3.3.    Par konstatētajiem trūkumiem Revīzijas komisija nekavējoties ziņo Partijas valdei un sniedz ieteikumus tās darbības uzlabošanai.
3.4.    Komisijas revīzijas rezultātus apkopo revīzijas ziņojumā, kurā iekļauj:
3.4.1.    Vērtējumu par Partijas finanšu darbību, kā arī finansiālās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, valdes pieņemtajiem lēmumiem;
3.4.2.    Slēdzienu par finanšu un mantisko vērtību uzskaites informācijas pieejamību, ticamību un pilnību;
3.4.3.    Dod atsauksmi par piesaistīto finanšu resursu izmantošanu, iekļaujot tajā Revīzijas komisijas priekšlikumus trūkumu novēršanai.
3.5.     Ja kāds no Revīzijas komisijas locekļiem nepiekrīt revīzijas ziņojumā atspoguļotajiem faktiem, tas pievieno ziņojumam savu atsevišķu rakstveida viedokli.
3.6.    Par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem Revīzijas komisija ziņo kārtējā Kopsapulcē.
3.7.    Komisija sniedz atzinumu Partijas valdei par Gada pārskatu, pirms tā iesniegšanas attiecīgajām valsts institūcijām.
3.8.     Komisija kontrolē tās izteikto priekšlikumu izpildi.

4.Komisijas vadītāja tiesības un pienākumi
4.1.    Revīzijas komisijas vadītājs vada Revīzijas komisijas darbu saskaņā ar šo nolikumu.
4.2.    Revīzijas komisijas vadītājs par Revīzijas komisijas darba rezultātiem ziņo Partijas Kopsapulcē.
4.3.    Gadījumos, kad Revīzijas komisijas vadītājs nevar veikt savus pienākumus, Revīzijas komisijas vadītājs uz laiku deleģē savu pienākumu izpildi kādam no komisijas locekļiem.
APSTIPRINĀTS  Rīgā, 2015.gada 28.februāra  “Politiskā partija IZAUGSME” biedru Kopsapulcē