fbpx

PAR MUMS

Dibināšana

Politiskā partija Izaugsme jeb Izaugsme ir dibināta 2013. gada 27. martā ar mērķi apvienot jaunus, izglītotus un spējīgus cilvēkus. Partijas dibināšanas iniciators - ārsts kardiologs Andris Skride

Partija ir demokrātiska un atbildīga politiskā partija, kuras darbības pamatmērķi ir veicināt katra cilvēka, sabiedrības un Latvijas valsts izaugsmi, veicināt godīguma, taisnīguma un tiesiskuma principu ievērošanu, kompetentu un efektīvu pārvaldību valsts un pašvaldību pārvaldē, kā arī aktīvi iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanas procesos.

Izaugmes`s deputāti novados un Saeimā

Partija ir pārstāvēta Madonas novadā (deputātis Artūrs Čačka) un Ķekavas novadā (deputāts Juris Žilko), savukārt 13.Saiemā ievēlēts deputāts Andris Skride.

Izaugsme politisko spēku apvienības Attīstībai/Par! sastāvā

2018.gada 20.aprīlī apvienojoties trīs partijām, Kustība Par!Latvijas Attīstībai un Izaugsme, tika oficiāli reģistrēta politisko partiju apvienība Attīstībai / Par!. Apvienība sekmīgi rezultēja 13.Saeimas vēlēšanās, iegūstot 13 deputātu vietas.

 

Izaugsmes Vērtības

Kompetence – veselības un sociālā jomā, mežsaimniecība un lauksaimniecība, izglītība. Par pašvaldību un Saeimas darbu.

Atbildība – pret pacientu, vēlētāju, vienam pret otru.

Inteliģence – mēs katrs.

 

Izaugsmes Mērķi

Sabiedrība - kopt latviešu valodu, gādāt par Latvijas iedzīvotāju identitātes un kultūras attīstību, piederību, pilsonisko apziņu un lepnumu par savu valsti un tautu.

Cilvēka drošumspēja - mazināt nevienlīdzību starp mājsaimniecībām, īpaši atbalstīt ģimenes ar bērniem, veicināt iedzīvotāju uzticamību sabiedrībai un valstij.

Sabiedrības veselība – veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību un slimību savlaicīgu diagnostiku un ārstēšanu.

Tautas ataudze - atbalstošu pakalpojumu pieejamība ģimenēm ar bērniem, pilnveidot pabalstu sistēmu un nodarbinātības iespējas vecākiem. 

Izglītība un zinātne– visās vecuma grupās pieejama kvalitatīva, starptautiski konkurētspējīga un mūsdienīga izglītība. Zinātniskā un pētnieciskā darbā atbalstīt ciešu sadarbību ar uzņēmējdarbību, veicinot produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādi, kas uzlabo uzņēmējdarbības konkurētspēju un veicina valstij būtisko jomu attīstību.

Nodarbinātība - jaunu darba vietu radīšana un ilgstošu bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū. Elastīgas darba formas, kas nodrošina iespējas darba tirgū iekļauties vecākiem ar bērniem, aktīviem senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana, ieviešot progresīvu nodokļu sistēmu.

Kultūra - mantotās tautas kultūras un jaunradītās kultūras saglabāšana un attīstība, kultūras pieejamība reģionos.

Uzņēmējdarbība – ēnu ekonomikas un korupcijas apkarošana, tiesu varas neatkarības stiprināšana. Uzņēmēju un darba ņēmēju izglītošana darba ražīguma un konkurētspējas veicināšanai. Energoefektivitātes pasākumu veicināšana, vietējo atjaunojamo resursu izmantošana enerģijas ieguvē.

Lauksaimniecība un mežkopība - meža un lauksaimniecībā izmantojamās zemes resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošanu. Esošo saimniecību modernizāciju, jaunu saimniecību veidošana un kooperāciju ar saistītajām nozarēm.

Reģionālā attīstība – pašvaldību aktīva iesaiste reģiona attīstībā, nodarbības un uzņēmējdarbības veicināšanā, investīciju un kapitāla piesaistē, infrastruktūras uzlabošanā un sadarbībā ar citām pašvaldībām un organizācijām.