fbpx
“POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”
ĒTIKAS KODEKSS
Ētikas kodekss izstrādāts pamatojoties uz “Politiskās partijas IZAUGSME”  (turpmāk – Izaugsmes) Statūtu 60.3.punktu un nosaka Izaugsmes biedru ētikas normas un pamatprincipus, saskaņā ar Izaugsmes programmu un izvirzītajiem mērķiem valsts un sabiedrības interesēs.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt partijas biedra profesionālās un politiskās uzvedības pamatprincipus, kas jāievēro darbojoties Izaugsmē.
1.2. Ētikas kodekss nosaka Ētikas komisijas darbības pamatprincipus.
1.3. Ētikas kodeksa ievērošana ir katra Izaugsmes biedra pienākums, kuru tas brīvprātīgi uzņemas līdz ar iestāšanos Izaugsmē.
1.4. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, Izaugsmes biedrs rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām vispārējām uzvedības normām.

2. Uzvedības pamatprincipi
2.1. Izaugsmes biedrs tur godā Latviju kā neatkarīgu, demokrātisku republiku, ievēro Latvijas Republikas Satversmi un likumus un ar savu darbību veicina valsts attīstību. Identificētos trūkumus un nepilnības tiesiskajā sistēmā Izaugsmes biedrs rosina novērst darbojoties Izaugsmē, izmantojot konkrētus argumentus un priekšlikumus.
2.2. Izaugsmes biedrs veicina patriotismu, aizstāv un kopj demokrātiju, tiesiskumu, latviešu valodu kā vienīgo valsts un oficiālo valodu, parlamentārismu, īstenojot visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā.
2.3. Izaugsmes biedrs ievēro Izaugsmes statūtus, programmu un citus Izaugsmes institūciju pieņemtos lēmumus. Izaugsmes biedra rīcība un izteikumi nenonāk ar tiem pretrunā.
2.4. Izaugsmes biedrs godā latviešu kultūru un Latvijas kultūru, vienlaikus ar cieņu izturoties pret citām kultūrām.
2.5. Izaugsmes biedrs ar cieņu izturas pret savas partijas biedriem.
2.6. Izaugsmes biedrs neaizskar personas godu un nepazemo otru, neizturas augstprātīgi un ciniski pret cita vēlmēm, uzskatiem un vajadzībām.
2.7. Izaugsmes biedrs nemelo un nesagroza faktus. Izaugsmes biedrs domā, runā un rīkojas konsekventi un tā domas neatšķiras no vārdiem, un vārdi neatšķiras no darbiem.
2.8. Izaugsmes biedrs pirmajā vietā tur sabiedrības intereses, respektējot vairākuma viedokli, bet ņemot vērā arī mazākumu.
2.9. Izaugsmes biedrs respektē spēkā esošos normatīvos aktus ne tikai pēc to burta, bet arī pēc gara, nemeklējot veidus, kā tos apiet vai izmantot to trūkumus savā labā. Izaugsmes biedrs aktīvi rīkojas, lai kliedētu jebkādas radušās šaubas par savas rīcības tiesiskumu.
2.10. Izaugsmes biedrs pēc savas iniciatīvas rakstveidā informē Izaugsmes valdi par visām situācijām, kuras var radīt kaitējumu Izaugsmes reputācijai.
2.11. Izaugsmes biedrs atturas tieši vai netieši pieņemt dāvanas, atlaides vai izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas varētu ietekmēt politisko lēmumu pieņemšanu.
2.12. Izaugsmes biedrs nepauž un neatbalsta ideoloģiskus uzskatus, kas vērsti uz rases, reliģijas, etniskās grupas nomelnošanu vai arī rasu vai etniskā naida kurināšanu.
2.13. Izaugsmes biedrs kopj savu runas un valsts valodas prasmi, nelieto aizskarošus vārdus vai žestus un darbības, kas var aizvainot citas personas cieņu un godu.
2.14. Izaugsmes biedrs nerīkojas prettiesiski, neatbalsta prettiesisku rīcību un nepieļauj šādas rīcības slēpšanu.
2.15. Izaugsmes biedrs nodala savu privāto komunikāciju no uzstāšanās Izaugsmes vārdā. Izaugsmes vārdā Izaugsmes biedrs pauž informāciju vai citus mutvārdu apliecinājumus vienīgi, ja tie saskan ar Izaugsmes pamatvērtībām un atbilst Izaugsmes programmai un citiem programmatiskiem dokumentiem. Izaugsmes biedrs uzņemas saistības partijas vārdā vienīgi, ja tam piekritusi Izaugsmes valde.
2.16. Izaugsmes biedrs rīkojas tā, lai ar personīgo piemēru stiprinātu un veicinātu sabiedrības uzticēšanos valstij un mazinātu plaisu starp valsts pārvaldi un sabiedrību.

3. Ētikas komisijas reglaments
3.1. Izaugsmes Ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija) ir neatkarīga Izaugsmes konsultatīva institūcija, kas izveidota saskaņā ar Izaugsmes statūtiem, lai uzraudzītu uzvedības un ētikas normu ievērošanu atbilstoši Izaugsmes mērķiem un uzdevumiem un veicinātu Izaugsmes biedru darbību saskaņā ar Ētikas kodeksa prasībām.
3.2. Ētikas komisijas tiesības un pienākumus nosaka Izaugsmes statūti un šis kodekss.
3.3. Ētikas komisija no sava vidus ievēl Ētikas komisijas priekšsēdētāju. Ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl uz Ētikas komisijas pilnvaru laiku, bet Ētikas komisijas priekšsēdētājs vai Ētikas komisijas locekļu vairākums var lemt par jaunām Ētikas komisijas priekšsēdētāja vēlēšanām pirms pilnvaru termiņa beigām. Savas prombūtnes laikā, Ētikas komisijas priekšsēdētājs deleģē pildīt savus pienākumus kādam no Ētikas komisijas locekļiem.
3.4. Ētikas komisijai ir tiesības savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt informāciju no Izaugsmes biedriem, uzaicināt Izaugsmes biedrus un citas personas uz Ētikas komisijas sēdi informācijas, paskaidrojumu un priekšlikumu sniegšanai. Izaugsmes biedra pienākums ir sniegt atbildes uz Ētikas komisijas uzdotajiem jautājumiem, kā arī sniegt informāciju par jebkuru pieejamo informāciju par partiju un tās biedriem. Izaugsmes biedra pienākums ir ievērot Ētikas komisijas noteikto jautājuma izskatīšanas kārtību, sadarboties ar Ētikas komisiju un tās sēdes laikā pildīt komisijas norādījumus. Ētikas komisija ir tiesīga pieprasīt partijas institūciju viedokli. Izaugsmes biedra, kas ir valsts amatpersona, pienākums ir pēc Ētikas komisijas pieprasījuma iesniegt attiecīgās institūcijas dokumentus vai to atvasinājumus. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana vai informācijas nesniegšana Ētikas komisijai, nesadarbošanās vai atteikums sadarboties ar Ētikas komisiju ir uzskatāms par Ētikas kodeksa pārkāpumu.
3.5. Pārbaudi par Izaugsmes biedra Ētikas kodeksa pārkāpumu Ētikas komisijā var ierosināt saņemot Izaugsmes valdes locekļa, Izaugsmes Revīzijas komisijas, Izaugsmes biedra vai sabiedrības pārstāvja iesniegumu. Ētikas komisija pārbaudi par Izaugsmes biedra Ētikas kodeksa pārkāpumu var ierosināt pēc savas iniciatīvas. Ētikas komisija neizskata anonīmus iesniegumus. Ētikas komisija var neizskatīt iesniegumus, kuros nav identificējams konkrēts partijas biedrs, kura notikusī vai sagaidāmā rīcība ir iesnieguma priekšmets. Ētikas komisija izskata lietas par norisēm, kas notikušas pēc tās izveidošanas.
3.6. Saņemot iesniegumu, Ētikas komisija lemj par tā pieņemšanu izskatīšanai. Pēc pieņemšanas izskatīšanai Ētikas komisija ne vēlāk kā divu nedēļu laikā nosūta rakstveida lūgumu (uz elektroniskā pasta adresi vai citu Izaugsmes biedra norādīto korespondences adresi) Izaugsmes biedram sniegt paskaidrojumus, dodot paskaidrojumu sniegšanai ne mazāk kā piecas darba dienas laika.
3.7. Sabiedrības pārstāvju iesniegumus Ētikas komisija izvērtē, ja par to nobalso komisijas locekļu vairākums. Ja Ētikas komisija nolemj izvērtēt sabiedrības pārstāvju iesniegumus, lēmumu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.
3.8. Ētikas komisijas darbs notiek slēgtās sēdēs. Ētikas komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par Izaugsmes biedra rīcību vai pēc ikviena Ētikas komisijas locekļa pieprasījuma. Par sēdes norises vietu un laiku Ētikas komisijas locekļus un pieaicināmās personas informē Ētikas komisijas priekšsēdētājs. Ētikas komisijas priekšsēdētājs var pilnvarot Ētikas komisijas locekli vai citu Izaugsmes biedru vai biedrus piedalīties jautājuma izvērtēšanas sagatavošanā (lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas iegūšanā).
3.9. Personas, kuras nav Ētikas komisijas sastāvā, Ētikas komisijas sēdēs var piedalīties tikai pēc Ētikas komisijas uzaicinājuma. Ētikas komisija, lemjot par konkrētā Izaugsmes biedra rīcību, lemj jautājumu par biedra aicināšanu uz Ētikas komisijas sēdi vai nolemj pieprasīt rakstiska paskaidrojuma iesniegšanu Ētikas komisijai tās noteiktajā laikā. Izaugsmes biedra, par kuru iesniegta sūdzība, atteikšanās sadarboties tiek uzskatīta par rupju ētikas normu pārkāpumu.
3.10. Ētikas komisija par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem lemj balsojot Ētikas komisijas sēdes slēgtajā daļā, nepiedaloties citām personām.
3.11. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Ētikas komisijas locekļiem. Ētikas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Ētikas komisijas priekšsēdētāja balss. Ja Ētikas komisijas loceklis objektīvu iemeslu dēļ nepiedalās komisijas sēdē, tad šis loceklis var nodot savu balsi balsojumā ar tālruņa, elektroniskā pasta vai videokonferences starpniecību. Ja pastāv iemesli, kuru dēļ Ētikas komisijas locekļa lēmums konkrētajā lietā var nebūt pilnībā objektīvs, attiecīgais Ētikas komisijas loceklis atstata sevi no šī jautājuma izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas. Ja minētos apstākļus konstatē Ētikas komisijas priekšsēdētājs, viņš atstata Ētikas komisijas locekli, vienlaikus ierosinot izvērtēt viņa rīcības atbilstību Ētikas kodeksa normām.
3.12. Ētikas komisijas balsojums nav izpaužams. Ētikas Komisijas lēmumu paraksta Ētikas komisijas priekšsēdētājs. Ētikas komisijas loceklis divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas var iesniegt Ētikas komisijai savas personīgās domas vai viedokli  par šo lēmumu rakstveidā.  
3.13. Ētikas komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi, protokolē sēdes dalībnieks, kuru sēdes sākumā ieceļ Ētikas komisijas priekšsēdētājs no Ētikas komisijas locekļu vai pieaicināto Izaugsmes biedru vidus. Ētikas komisija var veikt sēdes ierakstu ar tehniskiem līdzekļiem. Ētikas Komisijas sēdes protokolu paraksta visi balsojušie komisijas locekļi.
3.14. Ētikas komisijas lēmumiem, kuri tiek pieņemti iesniegumu un sūdzību izskatīšanas rezultātā, ir rekomendējošs raksturs, izņemot gadījumu, kad Izaugsmes biedrs lūdzis pats sniegt atzinumu par sevi (šādā gadījumā lēmums ir attiecīgajam Izaugsmes biedram saistošs). Lēmumu aprite ir šāda:
    3.14.1. Izaugsmes valdes locekļa un Izaugsmes Revīzijas komisijas iesniegumu un sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod iesniedzējam un Izaugsmes valdei;
    3.14.2. Izaugsmes biedru iesniegumu izskatīšanas rezultātā pieņemtos lēmumus Ētikas komisija nodod valdei, kas par Ētikas komisijas lēmumu un tā saturu informē iesniedzēju un biedru, kura rīcība tikusi izvērtēta, nosūtot šo informāciju uz elektroniskā pasta adresi, vai, ja tādas nav, Izaugsmes biedru reģistrā norādīto pasta adresi. Pasta sūtījuma gadījumā lēmums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.15. Ētikas komisijas lēmumi tiek iesniegti Izaugsmes valdei lēmuma pieņemšanai par tālāko rīcību.
3.16. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas rezultātā pieņemtie lēmumi un cita ar lietas izskatīšanu saistītā korespondence glabājas Izaugsmes biroja telpās.
3.17. Uzsākto pārbaudi Ētikas komisija pabeidz divu mēneša laikā no pārbaudes uzsākšanas dienas un pieņem vienu no šādiem lēmumiem (atzinumiem):
3.17.1.   par ierosinājumu Izaugsmes biedram novērst pārkāpumu un/vai tā radītās sekas;
3.17.2.   par ierosinājumu Izaugsmes valdei izskaidrot biedram viņa rīcības nepareizību;
3.17.3.   par ierosinājumu izslēgt biedru no Izaugsmes;
3.17.4.   par pārbaudes izbeigšanu.
3.18. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija pārbaudes laiku var pagarināt, bet ne ilgāk kā par 2 nedēļām. Ja lēmumu nav iespējams pieņemt bez konkrētas informācijas saņemšanas, un šīs informācijas nav Izaugsmes biedru rīcībā, pārbaudi var apturēt līdz attiecīgās informācijas saņemšanai no atbildīgajām institūcijām vai personām.
3.19. Izaugsmes valde var lūgt lēmumu pieņemt ātrāk.
3.20. Nav pieļaujama jebkādu nelabvēlīgu seku radīšana Izaugsmes biedriem sakarā ar sūdzības iesniegšanu. Ja šādas sekas rada kāds no Izaugsmes biedriem, tas uzskatāms par Ētikas kodeksa pārkāpumu.
3.21. Ētikas komisija ievēro konfidencialitāti. Ētikas komisijas lēmumi tiek publiskoti, ja par šo lēmumu publiskošanu katrā gadījumā atsevišķi lēmusi Izaugsmes valde.
3.22. Ētikas komisijas vispārēja rakstura konsultatīvus atzinumus un aicinājumus publisko partijas interneta lapā, ja to nolemj Izaugsmes valde.
3.23. Ja Ētikas komisijai rodas aizdomas par noziedzīga nodarījuma vai administratīvā pārkāpuma sastāva esību Izaugsmes biedra rīcībā, komisija vēršas attiecīgajās valsts institūcijās.


Apstiprināts 2014.gada 1.februārī
“Politiskā partija IZAUGSME” biedru Kopsapulcē.